Informacje

EFFECTIVE & PLEASANT

Odstraszysz insekty przyjemnym zapachem

Pojemność 100ml

Produkt przeznaczony dla ludzi do stosowania na skórę, działa odstraszająco na komary i kleszcze.

Stosowanie

Przed użyciem wstrząsnąć. Spryskać preparatem nieosłonięte części ciała narażone na kontakt z owadami z odległości około 20 cm. Nie stosować na twarz oraz na uszkodzoną lub podrażnioną skórę.

Okres/czas od zastosowania produktu do uzyskania skutku biobójczego: Czas skuteczności działania repelencyjnego produktu na komary – 5h, na kleszcze – 2h.

Substancje czynne

  • olejek z eukaliptusa cytrynowego, uwodniony, cyklizowany (redefinicja z: mieszanina cis- i trans-p-mentano-3,8 diolu) (citriodiol) – 1g/kg
  • ester etylowy kwasu 3-(N-acetylo-N-butylo) aminopropionowego (butyloacetyloaminopropionian etylu) – 100g/kg
  • lawenda, lavandula hybrida, wyciąg/olejek lawendowy – 1g/kg

Pierwsza pomoc

Narażenie inhalacyjne: w razie wystąpienia objawów zatrucia należy wyprowadzić poszkodowanego ze strefy narażenia i zapewnić mu dostęp świeżego powietrza. Skonsultować się z lekarzem jeśli objawy nie ustąpią lub ulegną nasileniu.

Przez kontakt ze skórą: W razie kontaktu ze skórą zaleca się oczyścić narażone miejsce bieżącą wodą i mydłem neutralnym. W razie zmian skórnych (piekący ból, zaczerwienienie, wysypka, pęcherze), należy udać się do lekarza z Kartą Charakterystyki produktu.

Przez kontakt z oczami: Obficie płukać oczy wodą o temperaturze pokojowej przez 15 minut. Nie dopuścić do tego, aby poszkodowany tarł lub zamykał oczy. Jeżeli poszkodowany nosi soczewki kontaktowe, należy je usunąć o ile nie są przyklejone do oka, w przeciwnym razie można spowodować dalsze obrażenia. We wszystkich przypadkach, po umyciu poszkodowanego, należy jak najszybciej skonsultować się z lekarzem i pokazać mu Kartę Charakterystyki produktu.

W przypadku spożycia:  W razie połknięcia, skonsultować się z lekarzem pokazując mu Kartę Charakterystyki produktu.

Środki ostrożności

  • Zawiera: N-acetylo-N-butylo-beta-alani-nian etylu
  • Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem.
  • Skrajnie łatwopalny aerozol. Działa drażniąco na oczy.
  • W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.

Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C.Pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie.

Przechowywanie: Unikać źródeł ciepła, promieniowania i elektrostatyki. Przechowywać z dala od środków spożywczych.

Bezpośrednie i pośrednie uboczne skutki stosowania: Kontakt z oczami: Przy kontakcie z oczami powoduje uszkodzenia. Przy wdychaniu, przy kontakcie ze skórą oraz przy połknięciu, ze względu na ich efekty uczulające: produkt nie zawiera substancji zaklasyfikowanych jako niebezpieczne

Postępowanie z opakowaniem i odpadami opakowaniowymi po produkcie: Należy wyrzucać jedynie całkowicie opróżnione opakowania. Unieszkodliwianie odpadowego produktu przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi, można traktować je jako odpady komunalne podlegające segregacji.

Postępowanie z odpadami produktu: Unieszkodliwianie odpadowego produktu przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi, można traktować je jako odpady komunalne podlegające segregacji.

Postać użytkowa produktu: aerozol.

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 7493/18

A1967

1 review for Spray na kleszcze i komary KLESZCZ STOP

  1. majka

    Bardzo dobry preparat, który świetnie się sprawdza, będziecie mogli uniknąć kleszczy.

Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked

Spray na kleszcze i komary KLE...

14,99