fbpx

Koszyk jest pusty

  Home / Regulamin konkursu mama=serce

  Regulamin konkursu mama=serce

   

  Regulamin konkursu „MAMA=SERCE”

  (dalej „Regulamin”)

  1. Postanowienia ogólne

  1.) Organizatorem konkursu i fundatorem nagród jest firma ALBERT POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą
  w Dobczycach, ul. Obwodowa 4A, 32-410 Dobczyce, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
  XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000 98464,
  NIP: 6811004325, REGON: 350815320, o kapitale zakładowym 966.500,00 zł.

  2.) Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady konkursu „MAMA=SERCE” (dalej: „Konkurs”).

  3.) Konkurs organizowany jest za pośrednictwem portalu internetowego Instagram na profilu Sanity: https://www.instagram.com/sanity.pl/

  4.) Regulamin określa zasady udziału w Konkursie i zawiera warunki uczestnictwa, których akceptacja przez uczestnika (zwanego dalej “Uczestnikiem”) jest warunkiem wzięcia udziału w Konkursie.

  5.) Konkurs rozpoczyna się w dniu 26.05.2021 roku i trwa do dnia 13.06.2021 (do godziny 23:59).

  6.) Celem Konkursu jest promocja firmy Albert Polska. Konkurs jest organizowany wyłącznie
  na terytorium Polski.

  7.) Wyniki Konkursu zostaną opublikowane przez Organizatora na fanpage’u Sanity w terminie
  do dnia 18.06.2021 (do godziny 23:59).

  1. Organizator i Uczestnicy Konkursu

  1.) W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy ani kadra zarządzająca Organizatora,
  jak również członkowie ich najbliższej rodziny i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

  III. Nagrody

  1.) Nagrodą główną w Konkursie jest ciśnieniomierz SMART Cardio SANITY, o wartości 199 zł brutto.

  2.) Uczestnik ma możliwość wygrania tylko jednej nagrody.

  3.) Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje roszczenie o wypłatę wartości nagrody w gotówce
  lub zamiany utraconego uprawnienia na inne uprawnienie.

  4.) Zwycięzca Konkursu nie ma możliwości zamiany nagrody na inną nagrodę.

  1. Warunki uczestnictwa

  1.) Uczestnikiem Konkursu, może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która posiada profil w serwisie Instagram.com i która w terminie wskazanym
  w § 1 pkt 5 Regulaminu weźmie udział w Konkursie (wykona zadanie konkursowe). Profil w serwisie Instagram prowadzony przez Uczestnika konkursu musi zawierać informacje zgodne z prawdą oraz być prowadzony zgodnie z zasadami obowiązującymi w serwisie Instagram.

  2.) Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest podanie adresu e-mail przez Uczestnika, który będzie przetwarzany przez Organizatora wyłącznie w celach związanych z prowadzeniem Konkursu, wyłonieniem zwycięzcy i wręczeniem nagrody. Dane dotyczące adresu e-mail należy przesłać na adres: socialmedia@albert.com.pl

  3.) Warunkiem otrzymania nagrody w Konkursie jest podanie danych osobowych przez Uczestnika (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, telefon kontaktowy).

  1. Dane osobowe

  1.) Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane na zasadach określonych w klauzuli informacyjnej stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu.

  1. Prawa autorskie

  1.) Uczestnik, który na portalu Instagram na profilu firmy Albert Polska dokona publikacji pracy konkursowej, która stanowić będzie utwór w postaci zdjęcia lub filmu (dalej: Utwór), niniejszym oświadcza, iż posiada wszelkie prawa autorskie do tegoż opublikowanego Utworu oraz oświadcza,
  że udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie licencji, na terenie Polski i całego świata, na nieodpłatne wykorzystanie Utworu na stronie oraz profilu Albert Polska
  w serwisie Instagram. Poprzez wykorzystanie Utworów w ramach licencji będzie się rozumiało ich rozpowszechnianie na profilu Organizatora konkursu, prowadzonego w serwisie Instagram, w tym przechowywanie Utworu na serwerze serwisu czy też innych serwerach, wykorzystywanych w ramach funkcjonowania portalu Organizatora i serwisu Instagram w sieci internetowej oraz pobieranie Utworu przez użytkowników serwisu Instagram w ramach przeglądania treści serwisu w przeglądarkach internetowych. Powyższa licencja obowiązuje także w stosunku do utworów nienagrodzonych.

  2.) Uczestnik, który w pracy konkursowej umieści swój wizerunek, oświadcza, że wyraża zgodę
  na rozpowszechnianie przez Organizatora tegoż wizerunku, utrwalonego w jakikolwiek sposób
  w zadaniu konkursowym.

  VII. Zadanie konkursowe

  1.) Konkurs nie zależy od przypadku i nie jest loterią pieniężną, loterią fantową, loterią promocyjną, ani żadną inną grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.
  o grach hazardowych (tekst. jedn. Dz.U. 2019 poz. 847 Dz.U. z 2016 r., poz. 471 z późn. zm.).

  2.) Konkurs nie jest organizowany z udziałem ani też nie jest wspierany przez właściciela serwisu Instagram.

  3.) Zadaniem konkursowym jest wykonanie i przysłanie wykonanego zadania, czyli ciekawego
  i oryginalnego zdjęcia lub też materiału video nawiązującego do tematu zdrowej opalenizny. Konkursowa pracę należy umieścić na Instagramie pod hashtagiem #MAMA=SERCE.

  4.) Zabronione są i nie będą publikowane zgłoszenia, które byłyby niezgodne z prawem
  lub powszechnie przyjętymi za obowiązujące normami obyczajowymi (np. zawierały treści pornograficzne, rasistowskie lub propagujące przemoc), naruszałyby prawa osób trzecich,
  w tym prawa autorskie, prawa do znaków towarowych, patentów, tajemnicy handlowej
  lub zobowiązań o zachowaniu poufności oraz naruszałyby dobra osobiste osób trzecich
  lub prawo do prywatności, zawierałyby materiały chronione prawem autorskim, obrażałyby uczucia religijne, byłyby obraźliwe bądź stanowiłyby lub mogłyby być uznane za groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje, treści wulgarne lub powszechnie uznane za obraźliwe, byłyby niezgodne z prawem, miałyby na celu promocję podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub promocję towarów lub usług, naruszałyby prawa lub dobre imię firmy Albert Polska, naruszałyby w inny sposób postanowienia niniejszego Regulaminu, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne i obyczajowe.

  5.) Spośród nadesłanych odpowiedzi Komisja Konkursowa nagrodzi tylko jedno najciekawsze
  i najbardziej kreatywne według Komisji Konkursowej zgłoszenie.

  6.) Korzystanie z Instagramu może wiązać się z koniecznością wykorzystania przez Uczestnika świadczonej przez podmiot trzeci usługi transmisji danych, w szczególności dostępnej
  za pośrednictwem sieci telefonii ruchomej lub za pośrednictwem łącza Wifi, w związku z powyższym Uczestnik powinien mieć na uwadze, że:

  1. Organizator nie jest dostawcą usług transmisji danych, jak również usług telekomunikacyjnych, jakie są świadczone przez dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych;
  2. Wszelkie koszty połączenia Uczestnika z Instagramem, koszty przesłania i publikacji Komentarzy,
   w tym w szczególności zdjęcia biorącego udział w Konkursie, a związane z transferem danych poprzez sieć Internet ponosi Uczestnik, na podstawie odrębnych umów zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi lub innymi dostawcami dostępu do sieci Internet;
  3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnego do korzystania wskazanych powyżej stron www i zaleca użytkownikom monitorowanie pomiaru tak przesyłanych przez urządzenie Uczestnika danych.

  VIII. Odbiór nagród.

  1.) Każde zgodne z Regulaminem (w tym spełniające wszystkie warunki zgłoszenia) i prawem Zgłoszenie Konkursowe zostanie przyjęte i ocenione przez Organizatora pod względem kryterium kreatywności przesłanej odpowiedzi.

  2.) Wyłonienie zwycięzcy (dalej jako „Zwycięzca”) następuje na podstawie decyzji Organizatora, podjętej na podstawie kryterium kreatywności i wartości estetycznej wskazanego w paragrafie IV.

  3.) Organizator poinformuje o wynikach Konkursu na swoim profilu, ogłaszając Zwycięzcę
  w terminie wskazanym w Regulaminie.

  4.) Nagroda może być wykorzystywana wyłącznie przez Zwycięzcę. Zwycięzca nie może przenosić
  na osoby trzecie uczestnictwa w Konkursie, praw oraz obowiązków z nim związanych,
  w tym także prawa do żądania wydania Nagrody.

  5.) Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na adres socialmedia@albert.com.pl   nie później niż 14 dni od ogłoszenia Zwycięzcy. Reklamacje zgłaszane po ww. terminie nie będą rozpatrywane. Reklamacje powinny zawierać dane Uczestnika: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

  6.) Uczestnicy zostaną poinformowani o wygranej w Konkursie drogą mailową.

  7.) W przypadku, gdy w związku z realizacją Nagrody powstanie obowiązek podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, Zwycięzca otrzyma od Organizatora dodatkową nagrodę pieniężną na pokrycie zryczałtowanego podatku od nagród (dalej: Nagroda dodatkowa).

  8.) Nagroda dodatkowa nie będzie wydawana bezpośrednio Zwycięzcy, lecz zostanie przekazana
  do właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora.

  9.) Organizator jest odpowiedzialny za prawidłowe i terminowe rozliczenie podatku od wydanych nagród zgodnie z powołaną ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.

  10.) Jeżeli Uczestnik będący Zwycięzcą nie skontaktuje się z Organizatorem pomimo upływu okresu
  1 (słownie: jednego) miesiąca od dnia zakończenia Konkursu i nie przekaże Organizatorowi wszystkich koniecznych do wysyłki/odbioru Nagrody danych, Nagroda nie jest wydawana i pozostaje własnością Organizatora, a roszczenie Zwycięzcy o jej wydanie wygasa, o czym Organizator poinformuje Zwycięzcę w prywatnej wiadomości wysłanej za pośrednictwem serwisu Instagram.

  1. Postanowienia końcowe

  1.) Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych
  w Regulaminie.

  2.) Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian postanowień Regulaminu,
  o czym powiadomi Uczestników Konkursu.

  3.) W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

  4.) Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych
  i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy w stosunku do postanowień niniejszego Regulaminu.

   

  Klauzula dot. konkursów na Instagram

  [Administrator Danych Osobowych] Administratorem Twoich danych osobowych jest ALBERT Polska sp. z o.o. z siedzibą w Dobczycach, ul. Obwodowa 4A, 32-410 Dobczyce, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000098464, NIP: 6811004325, REGON: 350815320, adres e-mail: ado@albert.com.pl (dalej jako: „ALBERT Polska” lub „Administrator”).

  [Cel] Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes ALBERT Polska, tj. w celu przeprowadzenie za pośrednictwem portalu społecznościowego Instagram konkursu, w którym w sposób dobrowolny zdecydowałeś się wziąć udział, wyłonienia zwycięzców oraz przesłania nagrody, na wskazany przez Ciebie adres.

  [Odbiorcy] Odbiorcami podanych przez Ciebie danych osobowych są dostawcy towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. celów, podmioty którym Administrator powierzył przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym organy państwowe.

  [Okres przechowywania] Twoje dane będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania (zakończenia konkursu, rozdania nagród i przedawnienia ewentualnych roszczeń), bądź do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

  [Prawa] Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, jak również prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  [Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Dane osobowe przetwarzane w uzasadnionych celach Administratora nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

  Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w organizowanym przez Administratora konkursie.

  [Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego] Obecnie Administrator nie planuje przekazywania danych uzyskanych w celu organizacji konkursu poza obszar EOG. W przypadku podjęcia decyzji o przekazywaniu tych danych osobowych poza obszar EOG, nastąpi to wyłącznie w zakresie, na jaki pozwalać będzie prawo, a aktualna informacja o tym zostanie przekazana udzielającemu zgodę i zamieszczona na stronach internetowych ALBERT Polska.

  [Podstawa prawna] Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.