fbpx

Koszyk jest pusty

Home / Media społecznościowe – klauzula

Media społecznościowe – klauzula

 

 

[Administrator Danych Osobowych] Administratorem Twoich danych osobowych jest ALBERT Polska sp. z o.o. z siedzibą w Dobczycach, ul. Obwodowa 4A, 32-410 Dobczyce, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000098464, NIP: 6811004325, REGON: 350815320, adres e-mail: ado@albert.com.pl (dalej jako: „ALBERT Polska” lub „Administrator”). 

[Cel]  Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes ALBERT Polska, tj. w celu przeprowadzenie za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook konkursu, w którym w sposób dobrowolny zdecydowałeś się wziąć udział, wyłonienia zwycięzców oraz przesłania nagrody, na wskazany przez Ciebie adres. 

[Odbiorcy] Odbiorcami podanych przez Ciebie danych osobowych są dostawcy towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. celów, podmioty którym Administrator powierzył przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym organy państwowe. 

[Okres przechowywania] Twoje dane będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania (zakończenia konkursu, rozdania nagród i przedawnienia ewentualnych roszczeń), bądź do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. 

[Prawa] Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, jak również prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

[Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Dane osobowe przetwarzane w uzasadnionych celach Administratora nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w organizowanym przez Administratora konkursie. 

[Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego] Obecnie Administrator nie planuje przekazywania danych uzyskanych w celu organizacji konkursu poza obszar EOG. W przypadku podjęcia decyzji o przekazywaniu tych danych osobowych poza obszar EOG, nastąpi to wyłącznie w zakresie, na jaki pozwalać będzie prawo, a aktualna informacja o tym zostanie przekazana udzielającemu zgodę i zamieszczona na stronach internetowych ALBERT Polska. 

[Podstawa prawna] Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.